Eyebrows Laminate Kit Eyebrows Laminate Kit

Eyebrows Laminate Kit

$80.00

Includes:

1) Brows Lift Kit

2) Lash Shampoo & Brush

3) Eyelash Brush